به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 March 2006

هوا دلپذیر نشدهوا دلپذیر شد / گل از خاک بر دمید / پرستو به بازگشت زد نغمه ی امید
مشت های گره کرده چهره های خشمناک فریاد ها و سرود کوکتل مولوتف آتش و .......
انقلاب
اتوبوسی خالی! پلیسی باتوم به دست! راننده ای خسته در سرما! حکومت نظامی اعلام نشده !دانشجویی لرزان که بیانیه را از زیر کت در می آورد و با ترس به سمت عابران بی تفاوت دراز می کند....
اتوبوس ها در پارکینگ! افسر اسلحه بدست خشمگین کارگران کار نمی کنند
اعتصاب

۲۷سال است نه ۱۰۰ سال است نه هزاران سال است که می جنگیم زندگی ما تنها در نبردی بی امان معنا دارد
اگر در آن زمستان سرد نغمه هال فریاد گشت و دستان پینه بسته خنجر شد اما افسوس که بهار آزادی چه کوتاه بود
آری دیروز اعتصاب بود اکنون ۱۰۰۰ کارگر را در زندان کرده اند ۲۰ دانشجو بازداشت شدند که البته آزادشان کردند. کودک دوساله ی یکی از کارگران را در آغوش مادرش کتک زده و گاز اشک آور زده اند
قرار بود هوا دلپذیر شود اما هوا از این کثیف تر و خفقان آور تر ندیده ام!
همسران کارگران را به اداره ی اطلاعات برده اند. و باقثی کارگران در اوین دست به اعتصاب غذا زده اند. دانشجویان می خواهند تحصن کنند! اما طلایی رییس پلیس تهران با لبخند در تلویزیون ظاهر می شود و به شهروندان محترم می گوید آرامش کامل در تهران برقرار است . آری در گورستان همواره آرامش برقرار است
آقای طلایی و قالیباف و بزرگتر هایشان لطفا ساکت
فقط یک نکته ای را آِقایان فراموش کرده اند. و آن است که
اوین دیگر جا ندارد
اکنون سرتاسر تهران را اوین کرده اید. اما تاریخ نشان داده که این وضع پایدار نیست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home