به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


12 September 2006

آموزش ويژه انتظامی برای تدارك سركوب دانشجوئی


كارشناسان نيروی انتظامی با حضور فرمانده اين نيرو ، سردار طلايی ، در آمفی تئاتر دانشگاه امير كبير به ماموران انتظامی اين دانشگاه آموزش های جديدی دادند كه نوعی آمادگی برای آغاز سال جديد تحصيلی است. قرار است اين دوره های آموزشی ، بصورت يك روزه در ديگر دانشگاه ها نيز برپا شود
انحلال و ممنوع اعلام كردن بسياری از انجمن های اسلامی دانشگاه ها ، توقيف نشريات دانشجوئی ، احضار دانشجويان فعال صنفی و سياسی ، محروم ساختن آنها از ادامه تحصيل ، عدم ثبت نام دانشجويان از زندان آزاد شده و يا متهم به فعاليت سياسی در دانشگاه و سلسله تدابيری از اين دست ، اكنون با تدارك سركوب انتظامی در دانشگاه ها برای سال آينده كامل می شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home