به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 September 2006

! درآستانه آغاز سال جديد فرمان احمدی نژاد به دانشجويان خودی


احمدی نژاد درآستانه آغاز سال جديد در جمع تعدادی از جوانان برگزيده‌ ( كه عموما دانشجويان بسيجی بودند) سخنرانی كرد. سخنرانی او در عين حال كه مانند همه سخنرانی های ديگرش جنبه های عوامفريبانه و عاميانه داشت، حاوی اشاراتی بود كه بر مبنای آن بايد منتظر يورش های جديد فرهنگی به دانشگاه ها بود. احمدی نژاد كه دولت او اكنون و با فرمان جديد رهبر مجری گسترده ترين خصوصی سازی ليبرالی و حتی اولترا ليبرالی است، در سخنرانی خود گفت: دانشجويان ما بايد در حال حاضر عليه انديشه‌های ليبرال و اقتصاد ليبرالی فرياد بزنند. يك جوان بايد امروز بر سر رييس‌جمهور خود فرياد بزند كه چرا يك استاد سكولار به علت اين‌كه انديشه‌های دانشجو با وی همخوانی نداشته، به دانشجو نمره‌ كم داده است
احمدی نژاد در ادامه سخنرانی اش فرياد عليه ليبراليسم را به همانجا ختم كرد كه بايد می كرد و گفت: يكی از جوانان در اين جلسه اظهار داشت كه برخی از استادان ما دارای انديشه‌های سكولار هستند. من به اين جوان می‌گويم كه نظام آموزشی ما 150 سال تحت تاثير انديشه‌های سكولار و استكباری بوده ، به نحوی كه به خودباوری و هويت توجهی نمی‌كرده و سعی داشته نظام سكولار و انديشه‌های سكولاريستی را در جامعه گسترش دهد
من خطاب به جوانان می‌گويم تغيير نظام آموزشی سكولار كه 150 سال حاكم بوده ، كار سختی است و بايد به كمك هم اين كار را انجام داد. البته اقداماتی در اين زمينه شده ، ولی كافی نيست و بايد با پشتوانه‌ی هم ، اين اقدامات را گسترش دهيم
دانشجو بايد عليه انديشه‌های ليبرال و اقتصاد ليبرال فرياد بزند. برخی از اعضای هيات علمی در رشته‌های علوم انسانی به راحتی و صراحت اعتراف می‌كنند كه سكولار هستند و به مبانی دينی و جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند، آنها سدی در برابر ورود اعضای هيات علمی نخبه و متعهد و مومن به دانشگاه‌ها هستند
ما معتقديم نبايد مديران دانشگاه وارد بحث‌های سياسی شوند. قبلا چنين فضايی حاكم بود و ما در حال حاضر تلاش داريم اين فضا را كمرنگ كنيم و به نتيجه‌های خوبی نيز رسيده‌ايم
آنچه احمدی نژاد در سخنرانی خود مطرح كرده در حقيقت دورنمائی است كه برای خودی تر كردن دانشگاه ها در نظر گرفته شده است. دانشگاهی غير سياسی و حتی فاقد تحرك صنفی
او دراين سخنرانی نمی گويد كه دانشجو عليه گران شدن نان ، تورم ، بيكاری تشديد شده ، تجزيه و تقسيم جامعه به انواع بيخودی و نيمه خودی و سر برون آوردن يك "خودی" كه تازه از درون آن هم جمع خودی تر شكل می گيرد فرياد بزند
اگراين انديشه ها زمينه تحقق بيابد، ما در آينده ای نزديك با آن فجايع و جنايات خيابانی و دانشگاهی روبرو خواهيم بود كه هدايت آن در كف دولت است
منبع : پیک هفته / با اندکی تلخیص

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home