به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 October 2006

هومن کاظمیان دستگیرشدهومن کاظمیان ، روشنفکر فمینیست و فعال جنبش دانشجویی ، صبح امروز در منزل خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر گشت. در طی این سال این برای چندمین بار است که وی به اشکال مختلف توسط نیروهای امنیتی دستگیر یا ربوده شده است.هنوز مشخص نگشته است که وی توسط کدام دسته از نیروهای امنیتی و با چه هدفی دستگیر شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home