به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


10 October 2006

خطر اعدام یک پناهجوی ایرانی بدلیل تغییر مذهب

دولت زلاند نو بر آنست که یک پناهجوی ایرانی را به ایران بازگرداند. اما این پناهجو که دینش را تغییر داده است نگران آنست که در صورت بازگشت به ایران اعدام شود
حسین یادگاری مدتهاست که از ایران خارج شده و از دولت زلاند نو تقاضای پناهندگی کرده است. طبق قوانین زلاند نو دولت آن کشور باید برای حسین یادگاری که نامش را به توماس تغییر داده است پاسپورت ایرانی بگیرد و او را روانه کشورش سازد. اما آقای یادگاری تاکنون از امضای مدارک مربوط به گذرنامه خودداری کرده است. به گفته یک مقام اداره مهاجرت زلاند نو تازمانی که حسین یادگاری از امضای مدارک خودداری کند بازداشت او ادامه خواهد داشت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home