به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 November 2006

منصور اصانلو رئيس سنديکای شرکت واحد بارديگر، بازداشت شد
منصور اصانلو، رييس سنديكای شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار ديگر بازداشت شد
ابراهيم مددی ، نايب رئيس سنديكای شرکت واحد اتوبوسرانی که شاهد اين بازداشت خيابانی بوده گفت: اصانلو برای خريد منزل از خانه بيرون آمده بود که در خيابان بازداشت شد. ابتدا چند لباس شخصی به اصانلو نزديك شدند. من از آنها خواستار ارايه برگه احضاريه و كارت شناسايی شدم . اما در همين زمان مأموران اصانلو را داخل اتومبيل خودشان کرده و بردند
اصانلو روز پنج‌‏شنبه هفته گذشته از ناحيه چشم مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و در حين بازداشت نيز بانداژی بر روی چشم وی قرار داشت
او طبق احضاريه‌‏ای كه روز شنبه برايش ارسال شده بود ، قرار بود صبح دوشنبه (امروز) در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت حاضرشود
اصانلو که بدنبال اعتصاب رانندگان شرکت واحد تهران دستگير شده بود، پس از يک دوران طولانی بازداشت موقت با وثيقه 150 ميليون تومانی آزاد شده بود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home