به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


10 November 2006

ششصد هزار نفر هر سال وارد زندانها می شوندرئیس سازمان زندانها گفت : ورودی زندان در سال حدود 600 هزار نفر است که بی سرپرست ماندن این تعداد خانواده تبعات مخربی را برای فرزندان، خود فرد و جامعه به همراه دارد . وی افزود : ساخت زندانهای جدید و بازسازی زندانهای فرسوده ، آموزش مستمر نیروی انسانی ، طبقه بندی زندانیان از دیگر اولویت های سازمان زندانها است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home