به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 November 2006

پانزده مورد اعدام در ایران پس از صدور قطعنامه پارلمان اروپا

رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی تنها طی چند روز گذشته پانزده نفر را در شهرهای مختلف ایران بدار آویخته است. این در حالیست که پارلمان اروپا روز پنج شنبه گذشته با تصویب قطعنامه ای از جمله خواهان توقف اجرای احکام اعدام در ایران شده بود
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، پنج نفر طی روزهای اخیر در زندان استان خراسان رضوی به دار آویخته شدند
به گزارش رسانه های خبری جمهوری اسلامی، پنج تن دیگر نیز در شهرستان شاهرود و قائن حلق آویز شدند
روز گذشته همچنین اعلام شد پنج جوان در ورزشگاه شهرستان مینودشت در استان گلستان حلق آویز شدند
صدور احکام اعدام در سایر شهرهای ایران از جمله در استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز ادامه دارد
هم اکنون 11 نفر در شهر اهواز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home