به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


19 December 2006

گاردين : دانشجويان از ترس جان پنهان مي شوند

دانشجويان ايراني که در تظاهرات هفته گذشته خشم خود را عليه محمود احمدي نژاد نشان دادند ، اکنون از ترس تهديد حاميان وي به انتقام جويي پنهان شده اند.
دانشجويي که در تظاهرات ياد شده ، شعار " رئيس جمهور فاشيست ، پلي تکنيک جاي تو نيست " در دست داشت و از او عکس گرفته شده بود اکنون متواري است. حد اقل سه دانشجوي ديگر که عکس احمدي نژاد را آتش زده بودند نيز مخفي شده اند
دانشجويي 21 ساله که شعار " رئيس جمهور فاشيست " را در دست داشت در ميان اخراج شدگان است. گفته مي شود وي بعد از انتشار عکسش توسط رسانه هاي خارجي ، از جمله گاردين ، در خطر قرار گرفته و بعد از آن که با دو مامور محافظ احمدي نژاد هم درگيري پيدا کرد ، مخفي شده است. يکي از دانشجويان بسيجي در این باره گفت: او واقعا خطرناک است. مراقبين اکنون در خوابگاه دنبال او مي گردند . پدرش را در مي آوريم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home