به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 January 2007

سایت کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بسته شدسایت کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بسته شد
در طی چند روز گذشته سایت اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی که بر روی "میهن بلاگ" قرار داشت به صورت کامل از روی این سایت سرویس دهنده پاک شد
سایت اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ، ابتدا بر روی " بلاگفا " ایجاد شده بود که پس از مدتی فیلتر شد. واحد اطلاع رسانی کمیته ، مجددا سایتی دیگر را بر روی میهن بلاگ احیا کرد اما این سایت توسط مرکز سانسور ایران در مخابرات و نیز خود میهن بلاگ فیلتر شد و در ظرف چند روز گذشته به صورت کامل از فضای این سرویس دهنده پاک شد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home