به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 January 2007

! شش ماه بازداشت در سلول انفرادی

کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر: کيوان رفيعي ، فعال حقوق بشر، که در روز 18 تير ماه مقابل دانشگاه تهران بازداشت شده بود، ششمين ماه بازداشت خود را در سلول انفرادی پشت سر ميگذارد
چندی پيش جلسه رسيدگی به اتهامات وی در حالی برگزار شد ، که دادگاه اجازه حضور وکيل وی را صادر نکرد. همچنين کيوان رفيعی ميگويد ، جلسه دادگاه بدون حضور نماينده دادستان برگزار شد ، و قاضی دادگاه ، خود متن کيفر خواست دادستان را قرائت کرد ، اين در حالی است که برگزاری جلسه دادگاه به صورت غيرعلنی و بدون حضور نماينده دادستان غير قانونی ميباشد
اتهامات وارده به او، تبليغ عليه نظام ، اقدام عليه امنيت و تشويش اذهان عمومی عنوان شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home