به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 January 2007

تشکیل کلانتری زنانه و تشدید فشار به زنان


شهرزاد نیوز : کلانتری های زنانه برای مقابله با زنان و تشدید فشار بر آنان تشکیل خواهند شد. اولین کلانتری زنانه قرار است در شهرکرج ایجاد می شود. پرسنل زنانه این کلانتری ها، به زیر نظر داشتن زنان و پی گرد و دستگیری آنها خواهد پرداخت . تشکیل این گونه کلانتری های زنانه فشار بر زنان را تشدید و امکان مداخله به خصوصی ترین حیطه های زندگی فردی زنان را بیشتر می کند
مقاومت و مبارزه زنان طی سال های گذشته با عوامل سرکوب که در موارد متعددی منجر به درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر نیز شده است، رژیم را بر آن داشته است تا در پوششی جدید، فشار بر زنان را تشدید نماید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home