به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 February 2007

محکوميت يك زن ٦٢ ساله به ٣ سال حبس

زهرا علیقلی ، ٦٢ ساله که به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده است ، هم اکنون در بند ٣ نسوان اوین به سر میبرد . وی برای دیدار با فرزندان خود که از اعضای سازمان مجاهدین هستند ، به عراق سفر کرده بود که پس از بازگشت به ایران ، بازداشت و از سوی دادگاه به ٣ سال زندان محکوم شد.
وی که درتاریخ 25 تیرماه دستگیر شده ، در طی این مدت همواره اتهامات منتسب به خود را کذب دانسته است .گفته میشود ، هم اکنون تعداد دیگری از اعضای مجاهدین خلق نیز در زندان اوین و در بند نسوان نگهداری میشوند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home