به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 May 2007

یک مقایسه

سخنان احمدی نژاد را در زمان تبلیغات ریاست جمهوری ( تیر ماه 1384 ) بشنوید و با عملکرد دولت او در حال حاضر مقایسه کنید . فایل تصویری

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home