به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 March 2007

در سوگ دوست عزیزمان , محمد نواصری


و چه آهسته کوچيدى
از سرزمين تبعيد
به ديارى بى بازگشت
و چه بى صدا
با طليعه بهار
طلوعمان را خاکسترى زدى و
دلهايمان را
در کاغذى آغشته به درد
پيچاندى

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home