به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


29 May 2007

محمد علی جعفر زاده به اتهام ادعای نبوت اعدام شد

فعالان حقوق بشر: بنا بر گزارشات رسيده فردی به نام محمد علی جعفر زاده به اتهام ادعای نبوت اعدام شده است آقای محمد علی جعفر زاده که در سال گذشته به اتهام ادعای نبوت بازداشت و توسط دادگاه روحانيت به مرگ محکوم شده بود پس از انتقال به سلول انفرادی در بند 500 روحانيت ، در سحرگاه 18/2/86 در محوطه زندان اوين اعدام شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home