به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 July 2007

ايران "بزرگترين زندان" روزنامه نگاران در خاورميانه است

با ٦ روزنامه نگار زنداني ايران "بزرگترين زندان" روزنامه نگاران در خاورميانه است
گزارشگران بدون مرز از زنداني شدن سه روزنامه نگار در ايران مطلع شده است، هم اکنون ٦ روزنامه نگار در زندان های جمهوری اسلامي بسر مي برند
جمهوری اسلامي ايران در عرصه ی آزادی رسانه ها از سرکوبگرترين رژيم های جهان است، روزنامه نگاران مستقل دائما تحت نظر هستند و مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند، بازداشت خودسرانه آنها امری متداول است و گاه ماه ها طول مي کشد تا محل زنداني بودن و يا دليل دستگيری روزنامه نگاری معلوم شود . ادامه مطلب

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home