به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


30 January 2008

ظرف دو روز دست کم ده نفر در ایران اعدام شدند


دستگاه قضايی جمهوری اسلامی بامداد روز پنج نفر را در محوطه زندان اوین بدار آویخت. اتهام این افراد قتل عنوان شده استروز گذشته نیز به گزارش رسانه های حکومتی، دست کم پنج نفر در شهرهای اصفهان، خرم آباد، اراک و شاهين شهر بدار آويخته شدند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home