به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 May 2006

گزیده ای از گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز
محمود احمدی نژاد رئيس جمهورمحافظه کار افراطي ايران با انتخاب صفار هرندی به وزارت فرهنک و ارشاد اسلامي، همه ی مسئولان اصلاح طلب اين وزارت خانه را با محافظه کاران جايگريني کرد. مسئولان به قدرت رسيده در دستگاه احمدی نژاد همان کساني هستند که از سال ١٣٨٠ "اطلاعات موازی " را تشکيل دادند. اين نيروها با مصونيت کامل از مجازات، نقش اصلي در سرکوب روزنامه نگاران و روشنفکران ايراني در سالهای اخير بازی کرده اند. بسياری از وزرای دولت احمدی نژاد از ماموران اطلاعاتي و يا مسئولان سپاه پاسداران هستند و تعدادی از آنها به ويژه در جنايات سياسي انجام شده موسوم به "قتل های زنجيره ای" در سال ١٣٧٧، و دستگيری و شکنجه روزنامه نگاران در سالهای بعد دست داشته اند
گزارش ساليانه ی گزارشگران بدون مرز - ايران 2006
در سال ٢٠٠٥ ايران همچنان "بزرگترين زندان برای روزنامه نگاران " در خاورميانه بود. در طي سال گذشته ١٣ روزنامه نگار و وبلاگ نويس دستگير و بازداشت و در اول ژانويه 2006، پنج روزنامه نگار همچنان در پشت نرده های زندان بسر مي بردند. تهديد، احضار، بازجويي و بازداشت خودسرانه به شکل چشم گيری افزايش يافته است. بسياری از روزنامه نگاران ايران در حال حاضر با سپردن وثيغه های سنگين در بيرون از زندان بسر مي برند...علاوه بر افزايش صعودی احضار و تهديد روزنامه نگاران، سانسور روزنامه ها توسط ارگان های مختلف حکومتي از دادستان تهران تا شورای عالي امنيت ملي و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامي و اطلاعات،ادامه دارد
در سال گذشته تعداد بازهم بيشتری از روزنامه نگاران ممنوع خروج شدند از جمله عيسي سحرخيز، علي مزروعي، احمد زيد آبادی و عماداليدن باقي و .... آقای عمادالدين باقي که از جمله برندگان جايزه ی کميسيون فرانسوی حقوق بشر بودند، نتوانست برای دريافت جايزه خود در فرانسه حضور يابد


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home