به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


25 April 2006

آخرین اخبار زندانیان سیاسی
شنیده ها حاکی از آن است نام عده ای از اعدامیان اعلام شده درزندان گوهردشت به شرح زیر است : شهرام بوداغی ، رضاتاجیک ، علی خسروی ، سعید حسین پور ، مهدی ساجدی ، و افراد دیگری با نام کوچک سعید ، داوود ، علی و مهدی
حیدر قلی سلطانی نیز که با 72 سال سن از تاریخ 1/6/1384 به اتهام اقدام علیه امنیت به توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب ، قاضی دهنوی (حداد ) در بازداشت به سر میبرد ، شرایط بدی رامیگذراند . او که از ناحیه کمر به پاین فلج میباشد در تاریخ 1/11/84 به بند عمومی 209 (زندان وزارت اطلاعات ) و سپس به بند350 کارگری منتقل شده است .این زندانی باید در تاریخ 27/2/1385 به جهت رسیدگی به اتهاماتش به دادگاه اعزام بشود . این در حالی است که مرجع قضایی وزندان میباست اورا به دلیل برسی وضعیت معلولیتش مدتها پیش به پزشکی قانونی معرفی میکرده است
ahmadbatebi20.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home