به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 May 2006

شورای امنيت نظامی در 3 منطقه ايران اختيارات را بدست می گيرد
شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی، سه منطقه ايران را مناطق حادثه خيز تشخيص داده و تشكيل "شورای امنيت نظامی” در آنها را در نظر گرفت. نخستين شورای امنيت كه در شرق ايران، زابل و زاهدان را تحت كنترل گرفته، در اولين اقدام خود مرزهای زابل با افغانستان و پاكستان را بست. "شورای امنيت" مركب از نيروهای سپاه پاسداران، ارتش و نيروی انتظامی است و گروه های جديدی بنام نيروهای محلی كه به منطقه مسلط هستند و از ميان اقوام بلوچ و زابلی انتخاب شده اند دركنار اين شورا به خدمت گرفته شده اند
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام داشت "شورای امنيت شرق كشور" با تصويب شورای امنيت ملی تشكيل شد و برای خوزستان و شمال غربی ايران نيز همين برنامه پيش بينی شده است
بستن مرزهای شرقی كشور، تحت عنوان مقابله با اشرار و قاچاقچيان اعلام شده، اما تصويب تشكيل چنين شورائی در خوزستان و كردستان و آذربايجان غربی ( مرزهای مشترك با تركيه و عراق) نشان می دهد كه مصوبه شورای عالی امنيت ملی نگاهی وسيع تر از مقابله و مبارزه با قاچاق و اشرار را در نظر دارد. تمركز سه نيروی مسلح در اين شورا كاملا حكايت از آمادگی جنگی در مرزها و داخل كشور در نقاط ياد شده دارد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home