به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 August 2006

!!! بادامچیان، مشارکت و گنجی

اسدالله بادامچیان، شاعر نوپرداز و تئوریسین موتلفه در یک اظهار نظر شدیداللحن علیه مشارکت گفت: « تئوریسین اندیشه مشارکت اکبر گنجی است که در آمریکا فعلا به دنبال توطئه است.» مشارکت نیز در یک پاسخ شدیداللحن تر گفت: « کسی که فرق مشارکت و گنجی را نداند یا جاهل است یا مغرض.» آگاهان افزودند: به جای این دو کلمه می توانید بگوئید عضو هیات موتلفه که شامل هر دو بشود
ابراهیم نبوی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home