به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 August 2006

بيانيه‌ی كانون نويسندگان ايران درباره‌ی تشديد سانسور


مردم شريف و آزاده‌ی ايران
اخبار و اطلاعات موجود در باره‌ی اقدامات جاری حاكی از اتخاذ سياست‌های اسفبار در همه‌ی زمينه‌های هنری و فرهنگی است كه چشم‌انداز وخيم‌تر آينده‌ی فرهنگ ايران را به تصوير می‌كشد
سانسور كتاب و مطبوعات، فيلترينگ سايت‌های اينترنتی ، جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای و اعمال سانسور در عرصه‌های مختلف سينما و تئاتر هر روز تشديد می‌شود
كانون نويسندگان ايران خودرا ملزم می‌داند در مورد پيامدهای سركوب‌های فرهنگی و هنری، نگرانی عميق خودرا ابراز دارد و يادآور شود اين ننگ بر سردمداران دستگاه‌های مسئول باقی خواهد ماند كه اقدامات آنان شكوفايی نسل امروز و ميراث فرهنگی مردم را به خطر می‌اندازد و به سقوط می‌كشاند. اين سياست ضدفرهنگی، ضمن افزايش فشار بر نويسندگان و مترجمانی كه معيشت آنان وابسته به نشر آثارشان است، موجب ورشستگی صنعت نشر و چاپ، ركود كامل سينما و ئتاتر مستقل و خلاق، موسيقی و نقاشی و ديگر زمينه‌های آفرينش هنری ، فرهنگی و فكری خواهد شد
كانون نويسندگان ايران با توجه به اين وضعيت اسفناك از همه دوستداران فرهنگ و هنر و انسان‌های آزاديخواه می‌خواهد كه در برابر اين هجوم ويرانگر قاطعانه ايستادگی كنند
كانون نويسندگان ايران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home