به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


13 September 2006

! احمدی نژاد به پيروزی ايران درجنگ جهانی سوم فكر می كندروزنامه"نيويورك تايمز" در شماره 10 سپتامبر خود ، تفسيری بر مصاحبه كوفی عنان دبيركل سازمان ملل منتشر كرد. نيويورك تايمز نوشت : تيم همراهان دبيركل سازمان ملل در ايران به صحبت های احمدی نژاد گوش كردند كه مدعی بود، ايران نقش رهبری منطقه را برعهده دارد و بزودی انگلستان و امريكا نقش ثانويه را در اين منطقه خواهند داشت
نيويورك تايمز سپس از قول يكی از مشاوران كوفی عنان كه در سفر ايران او را همراهی كرده می افزايد: احمدی نژاد در يك گفتگوی غير رسمی گفت كه انگلستان و امريكا در جنگ جهانی دوم پيروز شدند، اما آنها جنگ بعدی را نخواهند برد ، بلكه ايران اين جنگ را خواهيم برد
همين مشاور سپس اضافه می كند: ما نمی توانيم اين گفته احمدی نژاد، كه بسيار هم با اطمينان و باور آن را می گفت را نظر رسمی تلقی كنيم زيرا او در يك ديدار غير رسمی آن به ما گفت. البته ما وقتی چنين سخنی را از او شنيديم نه تنها متعجب شديم ، بلكه "شوكه" شديم. نبايد فراموش كرد كه او رئيس جمهوری است كم ارتباط با دنيا و عمدتا در دنيای خود بسر می برد
با اندکی تلخیص

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home