به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 October 2006

وضعيت حقوق بشر در ايران به شدت رو به وخامت گذاشته است

رئيس كميسيون سياست خارجی پارلمان آلمان با ابراز نگرانی از وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت وضعيت حقوق بشر در ايران به شدت رو به وخامت گذاشته است
وی که با روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل مصاحبه کرده ، اظهار داشت گفتگو با رژیم تهران نباید تنها به مسایل هسته ای محدود شود ، بلکه مسئله حقوق بشر از جمله آزادی بيان و مطبوعات نيز بايد مورد توجه و بررسی قرار گيرد
رئيس كميسيون سياست خارجی پارلمان آلمان در این مصاحبه هرگونه همكاری با جمهوری اسلامی را به بهبود وضعیت حقوق بشر در ايران منوط کرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home