به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


09 November 2006

تعداد زنداني‌ها سه برابر ظرفيت زندان های کشوراست


روزنا : در فهرست جهاني تعداد زندانيان ، سكوي پنجم به ايران رسيده است
كشوري كه با ظرفيت 50 تا 60 هزار زنداني از حدود سه برابر اين ظرفيت نگهداري مي‌كند ، آن هم در شرايطي كه هر روز بر تعداد زندانيان افزوده مي‌شود ، زندانياني كه با تجربيات جديد براي چندمين بار وارد زندان مي‌شوند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home