به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


31 October 2006

آغاز اخراج و تصفيه استادان و مدرسان ستاره داربدنبال ستاره دار شدن پرونده دانشجويان فعال سياسی در دانشگاه ها ، نصب ستاره روی پرونده استادان دانشگاه ها نيز آغاز شد
دراين مرحله ، روز گذشته فاش شد که دانشگاه تربيت مدرس هم يک ليست "ستاره" داران دراختيار دارد و محروم ساختن استادان از تدريس مطابق اين ليست آغاز شده است
شورای انقلاب فرهنگی که با روی کار آمدن احمدی نژاد فعال تر شده پشت طرح "ستاره" قرار دارد و قرار است استادان زاويه دار با تفکر اسلام حاکم ، متمايل به اصلاحات و... از دانشگاه ها پاکسازی شوند
قرار است کليه اساتيدی که سابقه زندان داشته و يا دارای پرونده در دادگاه انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت هستند و يا دارای نفوذ در ميان دانشجويان و مجامع علمی هستند کنارگذاشته شوند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home