به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 November 2006

دولت ترکیه دو پناهجو را دستگیر و تحویل ایران دادگزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان :
هفته گذشته ، دو پناهجویی ایرانی با نامهای " سعید علی دوستی" و " آیدین سرایی" ، که از 2 سال پیش در شهر وان اقامت موقت داشتند ، توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران دیپورت شدند
نامبردگان در جریان مراجعه به مراکز پلیس به منظور امضای معمول هفتگی خود ، توسط پلیس ویژه اتباع بیگانگان شهر وان ، بازداشت و بدون توجه به خطرات امنیتی آنان در ایران ، پس از چند ساعت بازجویی به ایران باز گردانده شدند
این دو پناهجو از اعضای سابق یک سازمان مخالف دولت ایران هستند که از دو سال قبل از آن سازمان جدا شده و در شهر وان ترکیه از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست اعطای حق پناهندگی کرده بودند. شایان ذکر است این دو پناهجو ، در اوایل تابستان سال جاری نیز دستگیر و تحویل نیروهای مرزبانی ایران شده بودند ، اما با فرار، بار دیگر خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شهر وان رسانده بودند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home