به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 December 2006

همه با هم ، با دانشجويان ايران

خبرنامه اميرکبير: دانشجويان دانشگاه های ايتاليا ، با برگزاری تظاهراتی با عنوان «همه با هم ، با دانشجويان ايران» در روز پنج شنبه ، حمايت خود را از دانشجويان ايران خصوصا دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک تهران اعلام می کنند
اين تظاهرات در حالی برگزار می شود که اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير به عملکرد دولت نهم ، برنامه تبليغاتی احمدی نژاد را در دانشگاه به تشنج کشيد
گفتنی است اين تظاهرات ، پس از انتشار مقاله ای در روزنامه مستقل و آزاد لا ریپابلیکا در ايتاليا صورت می گيرد که در آن مقاله به صراحت نوع فعاليت دانشجويان پلی تکنيک و اعتراضات آنها به دولت به تصوير کشيده شده است
اين تظاهرات روز پنج شنبه ساعت ۸ شب، به وقت ايتاليا(۳۰/۱۰ شب به وقت ايران) ، برگزار خواهد شد. سازمان جوانان حزب «دموکرات های چپ»، سازمان جوانان حزب «سوسياليست»، سازمان جوانان حزب «زنده باد ايتاليا»، جبهه جوانان وابسته به حزب «اتحاد ملی» و ديگر احزاب کوچکتر ايتاليا از جلمه سازمان ها و احزابی هستند که از اين تظاهرات پشتيبانی کرده اند

لازم به ذکر است اين تظاهرات از حمايت حزب «راديکال» برخوردار می باشد و کاپسونه يکی از نمايندگان اين حزب در مجلس که از حقوق زندانيان ، زنان و اقليتها دفاع می کند اعلام نموده که در اين تظاهرات شرکت خواهد کرد. وی پيشنهاد داده است که نشان اين تظاهرات ، نشان سه ستاره باشد که نماد اعتراض به اخراج دانشجويان ايرانی از دانشگاه ها می باشد
دانشجويان ايتاليايی که اخبار و رويدادهای حوادث کوی دانشگاه را در تيرماه ۷۸، به خوبی به ياد دارند، در تلاش اند بار ديگر حمايت خود را از وجود جريان اعتراضی در دانشگاههای ايران اعلام نمايند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home