به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 February 2007

نماينده مجلس‌‏ هفتم : زنان به دنبال علمى باشند كه در خانه به درد بخورد

نوانديش : مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌‏هفتم , گفت: خانم‌‏هاى ما اگر مي‌‏خواهند دنبال علم و دانش باشند ، بايد به دنبال كسب علم و دانشى باشند كه بيشتر در خانه به درد بخورد و زنان نبايد بيش از وظيفه‌‏شان در اداره جامعه نقش‌‏آفرينى كنند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home