به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 February 2007

تنفر و نا رضایتی زنان ایرانی از حجاب اجباری

روشنگری : سياست های رژيم در تحميل حجاب اجباری بر زنان شکست خورده است و عليرغم کنترل کامل بر رسانه ها و سانسور شديد ديدگاههای مخالفان حجاب اجباری , نتايج يک نطرسنجی جديد در اين زمينه نشانگر اين شکست است
اين موضوع که عليرغم جهت دادن پرسش ها در مسير گرفتن پاسخ مورد نظر؛ تنها حدود پنج درصد پاسخ دهندگان اهميت مساله حجاب در سلامت جامعه را زياد و خيلى زياد دانسته‌اند و 55 درصد اصولا با طرح رابطه نوع پوشش و انتخاب همسر مخالف بوده اند, شکاف در ديوار قطور انديشه های سنتی مردسالارانه در جامعه ما را نشان می دهد که هميشه راه تامين سلامت اجتماعی را پنهان کردن زنان زير حجاب سياه و نفرت انگيز تلقی کرده و تجاوز و خشونت مردانه را از طريق اين فرافکنی توجيه کرده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home