به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 February 2007

حکم سنگسار همچنان در رژیم اسلامی صادر می شود

سایت رسانه خبری : رئيس دادگاه هاي تجديد نظر و کيفري استان تهران در خصوص اينکه آيا هنوز در دادگاه ها حکم رجم (سنگسار) صادر مي شود ، گفت : در صورت اثبات جرم ، حکم رجم همچنان از سوي قضات صادر مي شود و قانونگذار اجازه استفاده از مجازات جايگزين براي آن را نمي دهد. رجم شکل خاصي از اجراي مجازات است که شرايط آن با حکم اعدام متفاوت است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home