به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


29 May 2007

تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران


به مناسبت نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 1385 نقض حقوق بشر در ايران نسبت به سالهای گذشته روندی افزايشی داشته است
بنابر گزارش سالانه"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" - که عمدتاً مبتنی بر مطبوعات داخل کشور است - ، 1746 مورد نقض حقوق بشر در ايران اتفاق افتاده است که در بر گيرنده موارد نقض حقوق فعالين اجتماعی و سياسي ، کارگران ، مطبوعات ، زنان و . . . است
بر مبنای اين گزارش 131 نفر اعدام شده اند و 123 نفر حکم اعدام گرفته اند که بين آنها جوانان زير 18 ساله هم ديده می شود. سنگسار، شلاق زدن، قطع اعضای بدن، دستگيريهای دستجمعي، سرکوب تظاهرات و ... از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران است که در اين گزارش به آنها اشاره شده است
در اعتراض به روند گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده نقض حقوق بشر در ايران و به مناسبت نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شبکه "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی" با همراهی و همياری قربانيان نقض حقوق بشر در ايران، نهادهای حقوق بشر داخلی و خارجی و ديگر تلاشگران حقوق بشر ، تجمعی اعتراضی در تاريخ 12 ژوئن 2007 در مقابل دفتر اروپائی سازمان ملل در ژنو بر گزار می کنند
اين تجمع اعتراضی تلاشی نمادين برای طرح، پيگيری و به نتيجه رساندن خواستهای ذيل است . لذا بدين وسيله از تمامی مدافعين حقوق بشر و قربانيان نقض حقوق بشر در ايران دعوت بعمل می آوريم، از خواستهای اين تجمع حمايت و در آن شرکت نمايند تا به همراه هم از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بخواهيم: 1. نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کند، 2. نظارت مجدد و ويژه ای را بر وضعيت حقوق بشر در ايران برقرار کند
مکان: مقابل درب اصلی دفتر سازمان ملل در ژنو
زمان: 12 ژوئن 2007 شروع تجمع ساعت 14
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home