به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 March 2008

!!!تفاوت از زمين تا آسمان است

به پا خیز: امروز و در هنگام مرور اخبار٬ عنوان يك خبر توجهم را جلب كرد: ٧ ماه زندان براي كشتن يك گربه
اين رأى توسط يكى از دادگاههاى آلمان صادر شده است و قاضى پرونده متهمم را به جرم پرتاب كردن گربه نامزدش از طبقه پنجم محكوم نموده است. نكته قابل ذكر اينكه قاضى پرونده اين عمل را وحشيانه و غير قابل بخشش اعلام كرده است
سوال اينجاست كه چرا دول اروپائى و دادگاههاى تابعه در برابر كوچكترين موارد نقض حيوانات اينگونه عكس العمل و واكنش نشان مى دهند اما در برابر موارد متعدد نقض حقوق بشر در كشورهاى ديگر سكوت اختيار كرده و بعضا نيز قربانيان اين موارد را از كشور خود اخراج كرده و يا بدون سرپناه به گوشه خيابان پرتاب مى كنند.
دردناكتر از اين موارد اينكه بعضا جنايتكاران و مأموران و تروريست هاى مأمور از جانب اينگونه دول را پس از دستگيرى ٬ يا بى سر و صدا با آن جنايتكاران معامله مى كنند و يا در صورت بر ملا شدن موضوع پس از مدتى پذيرائى با اين بهانه كه ادامه محكوميتشان را مى توانند در كشور خود سپرى نمايند٬ باز هم به روساى ايشان تحويل مى دهند. نمونه اى كه در طى اين سالها بسيار ديده ايم و اتفاقا آخرين تجربه مان نيز ازهمين دولت آلمان مى باشد.

بنظر شما علت چيست؟
دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس را؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home