به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 March 2006

رژیم ، برای نابود کردن سند جنایت ، تخریب خاوران را آغاز کردخبر این است : رژیم اسلامی ایران با کندن سنگها و نشانه ها ی گورهای فرضی و در آوردن درختچه ها در گورستان دسته جمعی خاوران ، تخریب آنرا آغاز کرده است

خاوران ، سند جنایت قتل عام یک نسل از مبارزان ایران است و نباید محو شود. خاوران سند صحنه ی جنایت در کشتارگاههای اوین و گوهر دشت است، باید دست نخورده باقی بماند
به این سنگها ، نشانه ها و درختچه ها ، مادران بسیاری دلبستگی 17 ساله و یا بیشتر دارند ؛ باید به همین گونه حفظ شود
مصطفی پورمحمدی ( وزیر کشور) و نماینده ی وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ در مقطع قتل عام 67 ، ابراهیم رئیسی ( معاون اول قوه ی قضائیه ) عضو کمیسیون مرگ در قتل عام 67 ، خامنه ای رئیس جمهور در مقطع قتل عام 67 ، رفسنجانی رئیس مجلس در مقطع قتل عام 67 ، ری شهری وزیر اطلاعات و فلاحیان قائم مقام او در تابستان 67 ، جعفر نیری رئیس کمیسیون مرگ در قتل عام 67 ، موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضائی در آن مقطع ، اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندانها در مقطع 67 ، این موجودات و دهها قاتل ریز و درشت دیگر که یا به طور مستقیم در آن جنایت نقش داشتند و یا با سکوتشان آن را تایید کرد ند امروز همچنان در گوشه و کنار قدرت حضوری شوم دارند و از نابودی خاوران خوشحال می شوند
اکنون ما می توانیم تماشگر باشیم و با سکوتمان به رژیم اسلامی کمک کنیم تا یکی از اسناد جنایت خود را نابود کند
ویا با توجه به پتانسیل اعتراضی که خاوران دارد ، درهمدلی و همصدایی با خانواده هایی که عزیزانشان در آنجا هستند ، به هر طریقی که برایمان ممکن است برای شکل گیری اعتراضی گسترده و سراسری تلاش کنیم
خاوران چون آتشی زیر خاکستر است و اعتراض گسترده ی ما می تواند نه تنها از تخریب آن جلوگیری نماید ، بلکه رژیم را از انجام کاری که شروع کرده پشیمان کندکانون خاوران

www.khavaran.com

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home