به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 April 2006

( سايه حکومت مرگ بر فراز ايران( على امین
فضاى بسته و آلوده به اختناق حاکم بر جامعه ايران تحت رهبرى نهمين ديکتاتور جهان ﴿ بر اساس آخرين رده بندى سال گذشته ﴾ و به قدرت رسيدن نماينده راديکالترين بخش جناح حاکم در انتخابات فرمايشى رياست جمهورى ٬ در نهايت منجر به افزايش بازداشتها و اعدامهاى منتقدين و معترضين رژيم گرديده و اخبار رسيده در هر روز بيانگر اوج تشنج و سرکوب شديد فعالان جامعه مدنى مى باشد بگونه اي که بر اساس اعلام سازمانهاى رسمى در طى روزهاى اخير در هر ٦ساعت ٬ يک خبر نقض جدى حقوق بشر از ايران به گوش مى رسد ٠
در حال حاضر ٬ جناح منتقد و دگر انديش ايران فاقد هر گونه تريبون يا رسانه براى عرضه انديشه و انتقادات خود در سطح جامعه مى باشد و هرگونه تحرک يا فريادى از سوى ايشان ٬ حمله به خطوط قرمز رژيم تلقى شده و سريعا سرکوب مى گردد ٠ از اينروست که اکثر نويسندگان و روشنفکران يا از کشور خارج شده و يا در زندانهاى رژيم به سر ميبرند ٠ گروه اندکى نيز بدليل همين فشارها دست از انتقاد کشيده و سکوت اختيار نموده اند
با نگاهى سطحى به آمار منتشره از سوى سازمانهاى بين المللى٬ چيزى به جز مقام يکصد و شصت و چهارم از لحاظ آزادى بيان و رتبه دوم از نظر تعداد اعدامها در بين کشورهاى جهان نصيب ايران نمى گردد ٠
ايران در حال حاضر بدترين کشور خاور ميانه از لحاظ آزادى بيان بوده و داراى بزرگترين زندان روزنامه نگاران و فعالان سياسى عقيدتى در اين حوزه مى باشد در همين راستا و بر اساس سخنان على اکبر يساقى ٬مدير کل سازمان زندانهاى رژيم جمهورى اسلامى٬ تعداد زندانيان در حالى نسبت به سال ٧٩ ميلادى ده برابر شده که جمعيت ايران طى ايندوره زمانى ٬ تنها به ميزان دو برابر رشد داشته است ٠ اين در حاليست که جمهورى اسلامى ٬ اسامى بسيارى از زندانيان سياسى و عقيدتى را که در زندانها و سياه چالهاى نهادهاى موازى امنيتى به سر مى برند منتشر نکرده و نام اين بازداشتگاههاى مخوف نيز در ليست زندانهاى ايران به چشم نمى خورد ٠
از سوى ديگر عليرغم اعتراف قوه قضائيه ﴿بر اساس يک گزارش داخلى﴾به نقض هاى جدى حقوق بشر در زندانهاى ايران ٬ مبنى بر استفاده وسيع از شکنجه ٬ حبسهاى انفرادى طولانى مدت و تکنيکهاى خشونت آميز ٬ کماکان اين موارد در سطح گسترده اى ادامه داشته و اغلب اعترافات تحت شکنجه هاى شديد روحى و فيزيکى اخذ و ضبط ميگردد ٠ قضات نيز ضمن تشکيل جلسه محاکمه اين افراد بدون حضور وکيل مدافع و هيئت منصفه ٬ به اين اعترافات استناد و بر اساس آنها انشأ رأى مى نمايند ٠
در همين رابطه لازم به ذکر است که اکثر نويسندگان و منتقدين در بند ٬ ضمن نگهدارى در سلولهاى انفرادى در زمانهاى طولانى ٬ مورد ضرب و شتم و انواع شکنجه هاى روحى و روانى قرار گرفته تا به اعترافات عليه خود تن در دهند ٠
خانواده اين زندانيان نيز تحت نظر بوده و مرتبا بصورت محسوس و غير محسوس براى وادار نمودن ايشان به سکوت ٬ آنها را به زندانهاى دراز مدت و يا اعدام و آسيب رساندن به فرزندانشان تهديد مى نمايند ٠
موارد نقض حقوق بشر و عدم پايبندى سران رژيم اسلامى تا جائى است که عليرغم تمامى فشارهاى بين المللى ٬ همچنين اعدام نوجوانان زير ١٨ سال در ايران ادامه دارد ٠
اعدام در حقيقت ميراث انسان از دوره بربريت و پيوند دهنده جاهلان و مستبدان امروز با خودکامگان عصر جاهليت در جهت حفظ قدرت و ايجاد رعب و وحشت مى باشد ٠
با اندکى تأمل در خصوص به قدرت رسيدن احمدى نژاد و تشکيل کابينه نظامى امنيتى دولت جديد با عضويت جنايتکارانى چون مصطفى پورمحمدى و محسنى اژه اى ﴿که هر دو نفر از عاملان اصلى قثل عام زندانيان سياسى سال٦٧ ٬ قتلهاى زنجيره اى و ترور روشنفکران و دگرانديشان داخل و خارج از کشور ميباشند ﴾ به خوبى ميتوان دريافت که هدف رژيم از گسترش سرکوب و آدمکشى ٬ حفظ موجوديت خود براى چند صباحى ديگر ميباشد ٠
از سوى ديگر تنگ تر شدن حلقه محاصره جهانى در خصوص پرونده هسته اى رژيم موجب گرديده تا اقتدارگرايان همچون گذشته انتقام فشارهاى خارجى را از فرزندان در بند ﴿ زندانيان سياسى و عقيدتى ﴾ ملت بگيرند ٠
اين موضوع با نگاهى سطحى بر آمار اعدامهاى يک ماه اخير ﴿ بهمن ماه٨٤ ﴾ که منجر به اجراى١٥ مورد اعدام و٢٤ مورد صدور حکم اعدام در ايران گرديده است به خوبى قابل لمس مى باشد ٠
سران جنايتکار رژيم ايران بسياري از فعالان سياسى و عقيدتى را به جرم قاچاقچيان مواد مخدر و يا جاعل و کلاهبردار به چوبه هاى دار مي سپارند ٠
زنان نيز داراى وضعيت نامناسبى ميباشند ٠ در حال حاضرهر زنى که مورد تعرض جنسى يا هتک حرمت قرار بگيرد چه از خود دفاع کند و چه به اين تعرض تن در دهد حکم آن مرگ است ٠
در حالت اول به جرم قتل به قصاص نفس و در حالت دوم به جرم زناى محصنه به سنگسار محکوم ميگردد ٠
لذا با مرورى بر موارد مذکور که قطره اى از درياى بيکران جنايات رژيم مى باشد به اين مهم دست مى يابيم که تا زمانيکه ولايت فقيه به عنوان يک اصل ٬ پا بر جا بماند و مملكت بر اساس ايدوئولوژى اسلامى و در نهايت به نام الله و امامان شيعه اداره شود تحقق مردمسالارى و جامعه دموکراتيک بر اساس حقوق مدون انسانى غير ممکن خواهد بود ٠
از اينرو ضرورت مبارزه و ايستادگى تا قطع ريشه فاشيسم اسلامى حاکم بر ايران و شالوده شکنى و تغيير نظام مستبد آخوندى امرى اجتناب ناپذير مي باشدمنابع ׃ گزارشات سازمان عفوبين الملل ـ سازمان گزارشگران بدون مرز ـ خانه آزادى ـ کانون فعالين حقوق بشر ايرانى در اروپا و آمريکاى شمالى ـ سايت خبرى بى بى سى

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home