به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


07 April 2006

" کجايند آن طرفداران آزادى؟"على امین


سکوت بيشه انديشه را جايز نباشد
به دورانى
که سرها بر سر دار است و آزادى
در زندان اسلام است
سکون هر قلم درديست
به جان نيمه جان عرصه خاموشى لبها
به هنگامى
که فرياد من و تو
محبوس بيداد است
رکود و رخوت و سستى
نباشد چاره و پاسخ
در ايامى
که مذهب حاکم است و دين
ابزار حکمرانان ايران است
نگاه سرد و نابينا و بى معنا
ندارد هيچ توجيح وجدانى و انسانى
زمانيکه
زخمهاى تازيانه
به روى گونه ها و صورت انديشمندان است
کجايند آن طرفداران آزادى ؟
چرا اکنون
زبانهاشان ساکن و لال است ؟
چرا معناى استبداد را در نمى يابند ؟
چرا به ضجه هاى مادر معصوم ايرانى
که از آزار فرزندش
درون چاله هاى تار و سرد دولت ايران
پريشان است
گوش جان نمى گيرند ؟
چرا اعدامها و حبس ها را
مانع نمى گردند ؟
چرا اين دردها را مرحم نمى بخشند ؟
چرا معناى استبداد را در نمى يابند ؟
دسامبر ٢٠٠٥

1 Comments:

Blogger ورجاوند said...

با سلام
زمان بیداری چندان دور نیست صبر کن ستاره سحر نزدیک است

4:50 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home