به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


04 May 2006

انتقال زندانيان سياسی به زندان 500 سپاه
برابر اطلاعات موثق از درون زندان اوين ، اطلاع حاصل شده است كه رژيم اسلامي امروز صبح به زندانيان سياسي منجمله حشمت الله طبرزدي اعلام نموده است كه بايد به زندان 500 كه در اختيار اطلاعات سياه قرار دارد منتقل گردد . اين زنداني از پذيرش اين جابه جائي خودداري كرده ، لاكن انتظار ميرود كه در شب هنگام با استفاده ازفرصت با هر تمهيد و امكاني اين زنداني و ديگر زندانيان را از بند عمومي به زندان 500 يا زندانهاي ديگري از اين نوع منتقل نمايد كه زندانيان از بروز چنين وضعيتي بشدت اظهار نگراني كرده و خواسته اند تا جهانيان و نهادهاي حقوق بشري و عفو بين الملل از انجام اين عمل جلوگيري نمايند تا از فجايعي كه ميتواند پيرو چنين نقل و انتقالاتي بوقوع بپيوندد پيشگيري بعمل آيد
بيقرار

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home