به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


04 May 2006

تاريخ محاکمه باپيرى مشخص شد
واحد اطلاع رساني كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي
تاریخ رسیدگی به پرونده محسن باپیری زندانی سیاسی 23 ساله تعیین شد. بر اساس گزارش رسيده، محسن باپیری که از یکسال پيش دربازدداشت موقت بسر می برد قراراست درتاریخ سوم خرداد ماه امسال درشعبه 1 دادگاه ارومیه محاکمه شود. وي درخرداد ماه 84 دستگير و پس از یازده ماه بازداشت درزندان اوین، اینک بیش ازیکماه است که از بند 350 این زندان به انفرادیهای بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل گشته است. اودرتمام مدت اززمان بازدداشت تنها یکبار موفق به دیدار با والدین خود شده است. محسن پاپيري در حال حاضر در بازداشتگاه ارومیه ممنوع الملاقات می باشد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home