به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


13 September 2006

اعتراض حزب سوسياليست فرانسه به تشديد نقض حقوق بشر درايرانحزب سوسياليست فرانسه كه خود را آماده بدست گرفتن سكان رياست جمهوری در انتخابات آينده اين كشور می كند، با صدور بيانيه ای از تشديد نقض حقوق بشر و محدود شدن بازهم بيشتر آزادی ها در جمهوری اسلامی انتقاد كرد. اين حزب در بيانيه اعتراضی خود ، به محاكمات اخير فعالان سياسی و مطبوعاتی درايران ، دستگيری های جديد ، اعلام ممنوع بودن فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر به رهبری شيرين عبادی برنده جايزه صلح و نمونه های ديگری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره كرده و خواهان نظارت بين المللی بر اين روند شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home