به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


25 October 2006

رده ‌بندی جهانی آزادی مطبوعات درسال 2006

گزارشگران بدون مرز پنجمين جدول رده‌ بندی ساليانه خود از آزادی مطبوعات در جهان را منتشر كرد
در اين گزارش ايران پس از عربستان سعودی و در رده ١٦٢ قرار دارد. در حالی كه كويت در رده ٧٣ و امارات متحده عربی در رده ٧٧ و قطر در رده ٨٠ قرار دارند
در ايران سرکوب همچنان ادامه دارد و رسانه های رسمي فقط ابزار تبليغ حکومتي هستند. قدرت مردان حاکم ، کنترل کامل کردش اطلاعات را در دست دارند و خطوط قرمز متعددی را که نبايد از آنها گذشت ، ترسيم مي کنند. خودسانسوری بهترين وسيله برای حفظ خود از سوی دست اندرکاران رسانه هاست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home