به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


30 October 2006

خودکشي در ايرانروزنت "روز" ، شهرام رفيع زاده : در جريان برگزاري کارگاهي در روز جهاني بهداشت روان در موسسه تحقيقات ، بازتواني و بهبود زندگي زنان در تهران ، اعلام شد دومين علت مرگ و مير در ايران خودکشي است و زنان بيشترين قرباني اين نوع مرگ در ايران هستند. در ساير گروه هاي اجتماعي نيز آمارها حکايت از افزايش خودکشي دارند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home