به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


30 October 2006

بيانيه کانون نويسندگان ايران : سانسور به اوج خود رسيده استمردم آگاه و ازاده ايران و جهان دستگيري پياپي نويسندگان ، روزنامه نگاران ، دانشگاهيان و فعالان اجتماعي ، فرهنگي و کارگري هم چنان ادامه دارد
روزنامه ها يکي پس از ديگري تعطيل مي شوند و مجازات شلاق براي فعالان دانشجوئي در نظر گرفته مي شود. اخيرا روش جديدي براي توقيف مطبوعات و توقف نشر کتاب در پيش گرفته شده است.از جمله اين که همراه با توقيف روزنامه ها دفتر آن ها پلمب و اموالشان توقيف و اعضاي هيات تحريريه دسته جمعي دستگير مي شوند
اين شيوه هاي جديد در تئاتر، سينما و موسيقي نيز به اجرا درآمده است
در بخشي از اين روش ها عناصر سرکوب و فاقد صلاحيت به مسئوليت گمارده مي شوند
در روز هاي اخير نشريات زيادي در شهر هاي تهران ، سنندج ، مشهد ، اهواز و ديگر شهر ها توقيف شده اند.کانون نويسندگان ايران به دنبال هشدار هاي قبلي اعلام مي دارد که جامعه فرهنگي و هنري ايران در اين باره سکوت نخواهد کرد
کانون نويسندگان ايران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home