به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


30 October 2006

نکاتی در مورد پیشینه وزیر جدید تعاون

احمدی نژاد روز گذشته عبدالرضا مصری را بعنوان وزیر تعاون دولت خود منصوب کرد
این فرد که پیش از این رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بود، در گذشته مسئول شکنجه گاه دیزل آباد کرمانشاه بوده است
مصری در بازجويی ، شکنجه و اعدام شماری زیادی از زندانیان سیاسی زندان دیزل آباد کرمانشاه مستقیما نقش داشته است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home