به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 November 2006

محکومیت ایران به دلیل نقض حقوق بشربه گزارش راديو فردا ، روز سه شنبه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را به رای گذاشت و با 70 رای موافق تصویب کرد. 38 کشور اروپایی و آمریکا از ارائه این قطعنامه به کمیته سوم حمایت کرده بودند. مصوبه کمیته سوم مجمع عمومی ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای همه اعضا گذاشته خواهد شد. روسیه و چین در کمیته سوم به قطعنامه رای مخالف دادند
جمهوری اسلامی از مکانیسمی که حق دولت ها است استفاده کرد و تقاضا کرد دررابطه با این قطعنامه هیچ اقدامی صورت نگیرد ، اما رای کافی نیاورد
کمیته سوم ، کمیته ای است کاری از مجمع عمومی که فقط در رابطه با حقوق بشر کار می کند
کشورهای ارائه کننده قطعنامه درباره رو به وخامت گذاشتن اوضاع حقوق بشر در ایران از جمله حقوق زنان ، اقلیت های قومی و مذهبی و عدم آزادی بیان ابراز نگرانی کردند. همچنین وضعیت شکنجه در زندان های ایران و قتل زندانیان سیاسی یکی از نکاتی است که این قطعنامه به آن اشاره کرده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home