به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 December 2006

سایت کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر فیلتر شد


خبرنامه ی امیرکبیر: سایت کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر که به انتشار اخبار زندانیان سیاسی می پرداخت توسط بسیاری از ها فیلتر شد. این سایت بعد از ادوارنیوز و خبرنامه امیرکبیر سومین سایتی است که به دلیل انتشار اخبار دانشجویان و زندانیان سیاسی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر می شود
این در حالی است که گزارش های ماهانه نهادهای حقوق بشری نشانگر نزول احترام و رعایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف دولت احمدی نژاد نسبت به گذشته شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home