به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


14 June 2007

قطعنامه تجمع اعتراضی فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی- ژنومحکومیت نقض حقوق بشر و بر قراری نظارت مجدد و ویژه ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد خواستاریم


ما فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، امروز در اینجا دور هم جمع شده ایم تا صدای اعتراض خود را علیه نقض حقوق بشر در ایران به گوش همگان برسانیم
گزارش سال 1385 فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی و دیگر گزارشات منتشره از سوی نهادهای ایرانی و غیر ایرانی ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران ، نشان می دهند که حقوق اولیه و انسانی مردم در ایران به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده نقض می گردد
اعدام و حکم اعدام در مورد حتی نوجوانان زیر 18 سال صادر و اجرا می گردد
سنگسار بعنوان وحشیانه ترین فرم مجازات اعدام همچنان بعمل در می آید
قطع اعضای بدن ، شلاق ، سرکوب اعتراضات مردمی و دستگیری های دستجمعی از روشهای معمول مجازات و اعمال خشونت دولتی در ایران است
نقض حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه، بویژه سرکوب دانشجویان، زنان، نویسندگان، روشنفکران، کارگران و معلمان در سراسر کشور اعمال می گردد
روزنامه نگاران در تمامی زمینه های شغلی با موانع سانسور، دستگیری، زندان و توقیف مطبوعات مواجه می باشند
بواسطه این روند و افزایش نگران کننده نقض حقوق بشر در ایران و از آنجا ئیکه مدافعان حقوق بشر در ایران بعلت نداشتن مصونیت و محدودیت های گسترده قادر به ایفای نقش نظارتی خویش بر وضعیت حقوق بشر در ایران نیستند به همراه قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و نهادهای مدافع از حقوق بشر ایرانی و غیر ایرانی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان موارد ذیل می باشیم

بررسی کارنامه رژیم حاکم بر ایران با اولویت ویژه و در کوتاهترین زمان ممکن .

تعیین ناظر ویژه جهت بررسی و گزارش موارد مورد نقض حقوق بشر در ایران .

محکوم نمودن نقض حقوق بشر در ایران .

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home