به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 June 2007

آمار اعدام ها در ایران به مرز نود می رسد

براساس‌ آماري‌ که‌ فرانس‌ پرس‌ از اخبار مطبوعات‌ و گفته‌ هاي‌ افراد به‌ دست‌ آورده‌ است‌ شمار افرادي‌ که‌ از آغاز سال‌ اعدام‌ شده‌ اند به‌ هشتاد ونه‌ تن‌ مي‌ رسد‌
بنابر اعلام‌ عفو بين‌ الملل‌ صد وهفده‌ تن‌ در ايران‌ در سال‌ دوهزار وشش‌ اعدام‌ شده‌ اند‌
خيانت٬‌ ‌جاسوسي٬‌ ‌قتل٬‌ ‌ حمله‌ مسلحانه‌٬ ‌قاچاق‌ مواد مخدر بيش‌ از پنج‌ کيلوگرم‌ ترياک‌٬ ‌تجاوز٬ ‌ لواط ٬ زنا٬ ‌فحشا و ارتداد از جرايمي‌ هستند که‌ در ايران‌ براي‌ آنها حکم‌ اعدام‌ صادر مي‌ شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home