به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


15 May 2006

پیام جاوید تهرانی از زندان گوهردشت کرج

بهروز اينجانب بهروز جاويد تهراني زنداني سياسي از زندان گوهردشت کرج از تمام فعالان حقوق بشري ، آزادیخواهان و دست اندرکاران رسانه هاي جمعي اپوزسيون تقاضا دارم تا يکبار ديگر عزم خود را براي نجات جان ولي الله فيض مهدوي جزم کنند.ما بايد دست به دست هم اين زنداني سياسي را فارغ از هر اسم و رسمي که به آن تعلق دارد از اعدام خودکامگان رژيم مذهبي آزادي کش نجات بخشيم ، نبايد بگذاريم کاري که رژيم پيشتر با حجت زماني و ديگر زندانيان سياسي کرد امروز با ولي الله فيض مهدوي بکند .مردم ايران جوانان مبارز و زندانيان سياسي امروز به کمک تک تک شماعزيزان نيازمندند
منبع : فعالان حقوق بشر در ایران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home