به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


10 May 2006

!!! اسلام واقعی به روایت نوری همدانی

ما در قم بنشينيم و نگاه كنيم كه اين افراد اينقدر براى صوفيه تبليغ كنند و براى مراجع هم بفرستند. ما پيغام داديم كه حضورى بيايند و صحبت كنيم ولى نيامدند... و چون نيامدند آنها را زديم و كشتيم و حجاب زنانشان را برگرفتيم و كودكانشان را دستگير كرديم و حسينيه و خانمان‌شان را ويران كرديم و ثابت كرديم كه ما مسلمانيم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home